Algemene Voorwaarden

Bij het gebruik van de dienst Onion Today, aangeboden op de domeinnamen: oniontoday.com, oniontoday.nl of een subdomein daarvan, van de onderneming Akkerbouwbedrijf Menu ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 20162678 (hierna: "Leverancier"), gaat u akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden. Leverancier behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene Voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving. De nieuwste versie van de Algemene Voorwaarden vindt u op: https://www.oniontoday.nl/algemene-voorwaarden.

 

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst voor Onion Today tussen Leverancier en u, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Leverancier en u overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van u wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden resulteert in directe afsluiting van uw Onion Today account.

 

Account voorwaarden

 1. U dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
 2. U dient een persoon te zijn, accounts geregistreerd door ‘robots’ of andere geautomatiseerde methodieken zijn niet toegestaan.
 3. U dient uw eigen persoonlijke gegevens te verstrekken tijdens het registratieproces.
 4. Uw logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld.
 5. U bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Leverancier kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 6. U bent aansprakelijk voor alle activiteiten en content die geplaatst wordt onder uw account (tevens voor de gebruikers die aangemaakt worden onder uw account).
 7. Het is niet toegestaan om meer dan één onderneming onder te brengen in een Onion Today account. Echter het onderbrengen van meerdere gebruikers van een onderneming in een Onion Today account is wel toegestaan.
 8. Het is niet toegestaan om Onion Today te gebruiken voor illegale doeleinden, u dient de Nederlandse wetgeving niet te schenden.

 

Betalingsvoorwaarden en voorwaarden account omzetting

 1. De overeenkomst komt tot stand, op het moment dat u het aanmeldformulier op de website van Onion Today volledig heeft ingevuld en verstuurd, deze door Leverancier is ontvangen en dit per e-mail door u is bevestigd. 
 2. De betaling geschiedt vooraf per SEPA-incasso. 
 3. Bij het omzetten van een gratis account naar een betaald account wordt het gratis account direct beëindigd. 
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor één jaar. Aan het einde van de bepaalde tijd, wordt de overeenkomst automatisch, zonder nadere berichtgeving, verlengd voor onbepaalde tijd.
 5. U mag slechts eenmaal gebruik maken van een gratis account. Hierna is er de keuze om een betalende overeenkomst af te sluiten.
 6. Op elk gewenst moment kunt u uw abonnementsvorm upgraden. Er gaat dan een nieuwe overeenkomst in. U ontvangt restitutie over het voorgaande abonnement op maandbasis. 
 7. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 8. Leverancier kan niet aan zijn aanbiedingen en / of prijzen worden gehouden indien u redelijkerwijs kan of moet begrijpen dat de aanbieding en / of prijs, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Opzeggingen

 1. U bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van uw Onion Today account, u kunt alleen opzeggen in het “Account” gedeelte van uw eigen Onion Today omgeving. Een andere vorm van opzegging wordt niet geaccepteerd en dus ook niet verwerkt.
 2. Opzegging van de overeenkomst van onbepaalde tijd is slechts schriftelijk mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en tegen het einde van de overeenkomst.
 3. De overeenkomst kan door Leverancier tussentijds en kosteloos worden beëindigd indien naar oordeel van Leverancier de samenwerking niet langer stand houdt.
 4. Het is u niet toegestaan de overeenkomst voor bepaalde tijd, tussentijds op te zeggen.
 5. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wettelijke bewaarplicht van uw facturen, ook na het opzeggen van uw Onion Today account.
 6. Indien u niet de in lid 2 van dit artikel genoemde opzegtermijn in acht neemt, wordt € 25,- excl. BTW administratiekosten aan de klant in rekening gebracht. 
 7. Indien u de overeenkomst opzegt en/of de vergoeding voor het gebruik van de software niet meer betaalt, heeft u geen recht meer op het gebruik van de software.
 8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van u.

 

Aanpassingen van de dienst en prijzen

 1. Leverancier behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, tijdelijk Onion Today stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud.
 2. Leverancier is gerechtigd de prijzen voor het gebruik van de software jaarlijks te wijzigen. Leverancier zal u hiervan schriftelijk één maand voor de inwerkingtreding van de wijziging op de hoogte stellen. 
 3. Indien u de prijswijziging niet accepteert, kunt u de overeenkomst tussentijds opzeggen tegen de dag waarop de wijziging in werking treedt. De opzegging dient schriftelijk te geschieden binnen één maand nadat Leverancier u op de hoogte heeft gesteld van de prijswijziging. U bent niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging van de prijzen voortvloeit uit een wettelijke bepaling of regeling.

 

Copyright en eigendom van content

 1. Leverancier zal nooit het eigendom claimen over uw content en/of materialen geplaatst op uw account en onderliggende accounts. Met andere woorden, uw data zijn en blijven altijd uw eigendom. 
 2. Het is niet toegestaan om HTML en/of CSS en/of plaatjes (her) te gebruiken voor eigen of commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van Leverancier.

 

Aansprakelijkheid

 1. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

 

Vrijwaring

 1. U vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is.

 

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Leverancier en u zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Middelburg, locatie Zeeland-West-Brabant.

 

Overige voorwaarden

 1. Leverancier streeft naar een zo hoog mogelijke uptime. In het geval van overmacht kan Leverancier hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 2. Leverancier gebruikt diensten (hardware, software, netwerk, data opslag, enz.) van derde partijen voor het leveren van Onion Today.
 3. U zult Onion Today niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van Leverancier of Onion Today.
 4. U zult geen delen van Onion Today of Onion Today in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van Leverancier.
 5. U zult Onion Today niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde link/content/e-mail (SPAM) of onheuse bejegening.
 6. U zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op Onion Today.
 7. Leverancier streeft er naar, maar garandeert niet, dat: Onion Today voldoet aan uw specifieke wensen; een correcte werking heeft; fouten in Onion Today worden verbeterd.
 8. Als u vragen of verzoeken heeft over de Algemene Voorwaarden van Onion Today dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen.

 

Versie: 22 augustus 2017